top of page
Mushu the Bearded Dragon

Mushu the Bearded Dragon

๐Ÿ‰๐Ÿฐ Seeking a kingdom to rule! ๐Ÿฐ๐Ÿ‰
 

Meet Mushu, the majestic Bearded Dragon with a tale as epic as his scales! Mushu arrived at J&R Aquatic Animal Rescue on 4/3/24, with a noble quest for a new home. His previous owner, off to pursue knowledge at college, entrusted Mushu to our care, knowing he deserved the best.
 

But fret not! Mushu is ready to embark on a new adventure, seeking a castle to call his own. With his regal demeanor and a taste for peas fit for royalty, he's bound to bring joy and laughter to any kingdom. ๐ŸŒฑ๐Ÿ‘‘
 

If you're ready to welcome a dragon into your court and have cat toys aplenty for his entertainment, look no further than Mushu! Reach out to us at J&R Aquatic Animal Rescue to make Mushu's dreams of kingship a reality.
 

#BeardedDragon #KingOfTheCastle #AdoptDontShop ๐Ÿ‰๐Ÿฐ

    $100.00Price
    Product Page: Stores_Product_Widget
    bottom of page